Tuesday, July 2, 2013

1305.2252 (YuLian Zhang et al.)

Investigation of GEM-Micromegas Detector on X-ray Beam of Synchrotron
Radiation
   [PDF]

YuLian Zhang, HuiRong Qi, BiTao Hu, ShengNan Fan, Bo Wang, Mei Liu, Jian Zhang, RongGuang Liu, GuangCai Chang, Peng Liu, Qun Ouyang, YuanBo Chen, FuTing Yi