Thursday, May 30, 2013

1305.2343 (Hanxiong Huang et al.)

Manual Calibration System for Daya Bay Reactor Neutrino Experiment    [PDF]

Hanxiong Huang, Xichao Ruan, Jie Ren, Chengjun Fan, Yannan Chen, Yinglong Lv, Zhaohui Wang, Zuying Zhou, Long Hou, Biao Xin, Chaoju Yu, Jiawen Zhang, Yinghong Zhang, Jingzhi Bai, Honglin Zhuang, Wei He, Jianglai Liu, Elizabeth Worcester, Harry Themann, Jeff Cherwinka, David M. Webber

1305.6677 (Sibo Zheng)

Technicolor with Scalar Doublet After the Discovery of Higgs Boson    [PDF]

Sibo Zheng

1305.6776 (Kei Moriya et al.)

Differential Photoproduction Cross Sections of the Sigma0(1385),
Lambda(1405), and Lambda(1520)
   [PDF]

Kei Moriya, Reinhard Schumacher, for the CLAS Collaboration

1305.6834 (Robert Knegjens)

Phenomenology with a non-zero B_s decay width difference    [PDF]

Robert Knegjens

1305.6837 (Mauro Chiesa et al.)

Electroweak Sudakov Corrections to New Physics Searches at the CERN LHC    [PDF]

Mauro Chiesa, Guido Montagna, Luca Barze`, Mauro Moretti, Oreste Nicrosini, Fulvio Piccinini, Francesco Tramontano

1305.6907 (Vernon Barger et al.)

Superheavy Particle Origin of IceCube PeV Neutrino Events    [PDF]

Vernon Barger, Wai-Yee Keung

1305.6917 (V. Shiltsev et al.)

Issues and R&D Required for the Intensity Frontier Accelerators    [PDF]

V. Shiltsev, S. Henderson, P. Hurh, I. Kourbanis, V. Lebedev