Tuesday, July 3, 2012

1112.4461 (Bin He et al.)

Impact of LHC Searches on NLSP Top Squark and Gluino Mass    [PDF]

Bin He, Tong Li, Qaisar Shafi

1206.7082 (Henry R. Band et al.)

Target Mass Monitoring and Instrumentation in the Daya Bay Antineutrino
Detectors
   [PDF]

Henry R. Band, Jeff J. Cherwinka, Lee S. Greenler, Karsten M. Heeger, Paul Hinrichs, Li Kang, Christine Lewis, Shanfeng Li, Shengxin Lin, Michael C. McFarlane, Wei Wang, David M. Webber, Yadong Wei, Thomas Wise, Qiang Xiao, Li Yang, Zhijian Zhang