Friday, May 3, 2013

1305.0056 (P. S. Bhupal Dev et al.)

Constraining Neutrino Mass from Neutrinoless Double Beta Decay    [PDF]

P. S. Bhupal Dev, Srubabati Goswami, Manimala Mitra, Werner Rodejohann

1305.0125 (ATLAS Collaboration)

Search for resonant diboson production in the lvjj decay channels with
the ATLAS detector at 7 TeV
   [PDF]

ATLAS Collaboration

1305.0130 (Marilyn Marx)

Electroweak and Top Results from ATLAS    [PDF]

Marilyn Marx

1305.0147 (Naoyuki Haba et al.)

Constraints on neutrino mass ordering and degeneracy from Planck and
neutrino-less double beta decay
   [PDF]

Naoyuki Haba, Ryo Takahashi

1305.0199 (R. Alarcon et al.)

Transmission of Megawatt Relativistic Electron Beams Through Millimeter
Apertures
   [PDF]

R. Alarcon, S. Balascuta, S. V. Benson, W. Bertozzi, J. R. Boyce, R. Cowan, D. Douglas, P. Evtushenko, P. Fisher, E. Ihloff, N. Kalantarians, A. Kelleher, R. Legg, R. G. Milner, G. R. Neil, L. Ou, B. Schmookler, C. Tennant, C. Tschalaer, G. P. Williams, S. Zhang

1305.0224 (Luca Scotto Lavina et al.)

Latest results from XENON100 data    [PDF]

Luca Scotto Lavina, for the XENON100 Collaboration

1305.0346 (Robert Hirosky)

Jet Production Studies at Colliders    [PDF]

Robert Hirosky

1305.0401 (Ke-Jun Kang et al.)

The CDEX-1 1 kg Point-Contact Germanium Detector for Low Mass Dark
Matter Searches
   [PDF]

Ke-Jun Kang, Qian Yue, Yu-Cheng Wu, Jian-Ping Cheng, Yuan-Jing Li, Yang Bai, Yong Bi, Jian-Ping Chang, Nan Chen, Ning Chen, Qing-Hao Chen, Yun-Hua Chen, You-Chun Chuang, Zhi Dend, Qiang Du, Hui Gong, Xi-Qing Hao, Qing-Ju He, Xin-Hui Hu, Han-Xiong Huang, Teng-Rui Huang, Hao Jiang, Hau-Bin Li, Jian-Min Li, Jin Li, Jun Li, Xia Li, Xin-Ying Li, Xue-Qian Li, Yu-Lan Li, Heng-Ye Liao, Fong-Kay Lin, Shin-Ted Lin, Shu-Kui Liu, Lan-Chun Lv, Hao Ma, Shao-Ji Mao, Jian-Qiang Qin, Jie Ren, Jing Ren, Xi-Chao Ruan, Man-Bin Shen, Lakhwinder Singh, Manoj Kumar Singh, Arun Kumar Soma, Jian Su, Chang-Jian Tang, Chao-Hsiung Tseng, Ji-Min Wang, Li Wang, Qing Wang, Tsz-King Henry Wong, Shi-Yong Wu, Wei Wu, Yu-Cheng Wu, Hao-Yang Xing, Yin Xu, Tao Xue, Li-Tao Yang, Song-Wei Yang, Nan Yi, Chun-Xu Yu, Hao Yu, Xun-Zhen Yu, Xiong-Hui Zeng, Zhi Zeng, Lan Zhang, Yun-Hua Zhang, Ming-Gang Zhao, Wei Zhao, Su-Ning Zhong, Zu-Ying Zhou, Jing-Jun Zhu, Wei-Bin Zhu, Xue-Zhou Zhu, Zhong-Hua Zhu

1305.0491 (CMS Collaboration)

Searches for long-lived charged particles in pp collisions at sqrt(s)=7
and 8 TeV
   [PDF]

CMS Collaboration

1305.0531 (Jerome Baudot et al.)

Optimisation of CMOS pixel sensors for high performance vertexing and
tracking
   [PDF]

Jerome Baudot, Auguste Besson, Gilles Claus, Wojciech Dulinski, Andrei Dorokhov, Mathieu Goffe, Christine Hu-Guo, Levente Molnar, Xitzel Sanchez-Castro, Sergey Senyukov, Marc Winter

1305.0550 (Bernardo Sotto-Maior Peralva)

Calibration and Performance of the ATLAS Tile Calorimeter    [PDF]

Bernardo Sotto-Maior Peralva